CONCHITA WURST & TREVOR ASHLEY 

 

BRISBANE - FEBRUARY 26

SYDNEY - FEBRUARY 27

MELBOURNE - FEBRUARY 28